22316 201 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 202 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22310 202 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/08/2016
12/12/2016 04:00PM
22316 203 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 204 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 205 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 206 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 207 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 208 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 209 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22310 209 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/08/2016
12/12/2016 04:00PM
22316 210 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22310 210 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/08/2016
12/12/2016 04:00PM
22316 211 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22310 211 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/08/2016
12/12/2016 04:00PM
22310 212 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/08/2016
12/12/2016 04:00PM
22316 212 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 213 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22310 213 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/08/2016
12/12/2016 04:00PM
22310 214 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/08/2016
12/12/2016 04:00PM
22316 214 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22310 215 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/08/2016
12/12/2016 04:00PM
22316 215 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 216 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22310 217 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/08/2016
12/12/2016 04:00PM
22316 217 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 218 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 219 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 220 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 221 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22316 222 1 $0.00 Oshkosh, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22308 1508 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Milwaukee, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
22308 1509 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Milwaukee, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
22317 1511 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Milwaukee, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22317 1512 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Milwaukee, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22317 1513 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Milwaukee, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22317 1514 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Milwaukee, WI 12/13/2016
12/15/2016 04:00PM
22322 6401 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22323 6401 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/20/2016
12/22/2016 04:00PM
22323 6402 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/20/2016
12/22/2016 04:00PM
22322 6402 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22323 6403 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/20/2016
12/22/2016 04:00PM
22322 6403 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6404 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22323 6404 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/20/2016
12/22/2016 04:00PM
22322 6405 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22323 6405 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/20/2016
12/22/2016 04:00PM
22322 6406 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6407 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6408 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6409 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6410 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6411 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6412 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6413 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6414 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6415 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6416 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6417 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6418 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6419 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6420 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6421 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6422 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6423 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6424 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6425 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6426 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6427 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6428 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6429 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6430 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6431 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6432 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6433 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6434 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6435 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6436 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6437 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6438 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6439 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6440 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6441 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6442 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6443 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6444 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6445 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6446 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6447 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6448 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6449 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6450 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6451 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22322 6452 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
South Milwaukee, WI 12/19/2016
12/21/2016 04:00PM
22313 6801 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Waukesha, WI 12/12/2016
12/14/2016 04:00PM
22307 6801 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Waukesha, WI 12/05/2016
12/07/2016 04:00PM
22307 6802 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Waukesha, WI 12/05/2016
12/07/2016 04:00PM
22307 6803 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Waukesha, WI 12/05/2016
12/07/2016 04:00PM
22307 6804 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Germantown, WI 12/05/2016
12/07/2016 04:00PM
22307 6805 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Germantown, WI 12/05/2016
12/07/2016 04:00PM
22307 6806 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Germantown, WI 12/05/2016
12/07/2016 04:00PM
22307 6807 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Germantown, WI 12/05/2016
12/07/2016 04:00PM
14985 7400 180 $0.00 Sparta, WI 12/12/2016
12/14/2016 04:00PM
40572 7400 1,938 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
14972 7400 1 $25.00 Sparta, WI 12/02/2016
12/06/2016 04:00PM
14973 7400 2 $0.00 Sparta, WI 12/05/2016
12/07/2016 04:00PM
14984 7400 2 $0.00 Sparta, WI 12/12/2016
12/14/2016 04:00PM
14976 7400 40 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
40572 7401 2,086 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
14973 7401 1 $0.00 Sparta, WI 12/05/2016
12/07/2016 04:00PM
14985 7401 210 $0.00 Sparta, WI 12/12/2016
12/14/2016 04:00PM
14976 7401 1,000 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
40572 7402 2,082 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
14976 7402 1,000 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
14985 7402 2 $0.00 Sparta, WI 12/12/2016
12/14/2016 04:00PM
40572 7403 2,006 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
14976 7403 1,000 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
14976 7404 600 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
40572 7404 2,000 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
14976 7405 600 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
40572 7405 2,024 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
14976 7406 600 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
40572 7406 1,906 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
14976 7407 600 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
40572 7407 2,102 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
40572 7408 2,194 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
14976 7408 210 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
14976 7409 192 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
40572 7409 2,134 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
40572 7410 2,000 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
14976 7410 24 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
40572 7411 2,206 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
14976 7411 36 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
40572 7412 2,096 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
14976 7412 80 $0.00 Sparta, WI 12/06/2016
12/08/2016 04:00PM
40572 7413 1,798 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
40572 7414 2,002 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
40572 7415 2,000 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
40572 7416 1,756 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
40572 7417 2,020 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
40572 7418 330 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
40572 7419 54 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
40572 7420 157 lbs. $0.00 Sparta, WI 12/09/2016
12/13/2016 04:00PM
 • Icon Legend
  • Lot Open for Bidding
  • The Sales Event has been fully lotted for preview
  • Lot has Video
  • Item Preview Arrangements / Load out and Pickup Procedures
  • Add to Watchlist
  • EUC Bidding Restrictions Apply. See individual Lot Detail pages for restriction information
  • FDA Bidding Restrictions Apply. See individual Lot Detail pages for restriction information
  • Tax Exemption Form for Lot
  • Scrap sale
  • Non DLA Disposition Services property
  • Exchange Sale
  • Export Restrictions on ADPE & Electronic Test Equipment.