22653 61 1 $0.00 Enid, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
22653 131 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
22655 138 1 $0.00 Enid, OK 12/06/2017
12/08/2017 04:00PM
22645 601 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
22645 602 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
22645 603 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
22645 604 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
22645 605 1 $0.00
(Reserve
Not Met)
Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15478 2000 143 $0.00 Oklahoma City, OK 12/01/2017
12/05/2017 04:00PM
15455 2000 353 $0.00 Oklahoma City, OK 11/22/2017
11/27/2017 04:00PM
15479 2000 318 $0.00 Oklahoma City, OK 12/01/2017
12/05/2017 04:00PM
15492 2000 257 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15483 2000 478 $0.00 Oklahoma City, OK 12/06/2017
12/08/2017 04:00PM
40919 2000 203 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15481 2000 98 $0.00 Oklahoma City, OK 12/05/2017
12/07/2017 04:00PM
15454 2000 76 $319.00 Oklahoma City, OK 11/16/2017
11/20/2017 04:00PM
15459 2000 297 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 05:00PM
15496 2000 110 $0.00 Oklahoma City, OK 12/19/2017
12/21/2017 04:00PM
15457 2000 255 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15477 2000 247 $0.00 Oklahoma City, OK 11/30/2017
12/04/2017 04:00PM
15502 2000 115 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15486 2000 1,734 $0.00 Oklahoma City, OK 12/07/2017
12/11/2017 04:00PM
15488 2000 1,217 $0.00 Oklahoma City, OK 12/11/2017
12/13/2017 04:00PM
15505 2000 1,416 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/26/2017
12/28/2017 04:00PM
15460 2000 124 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 04:00PM
15456 2001 1,077 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15505 2001 650 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/26/2017
12/28/2017 04:00PM
15481 2001 601 $0.00 Oklahoma City, OK 12/05/2017
12/07/2017 04:00PM
40919 2001 261 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15479 2001 228 $0.00 Oklahoma City, OK 12/01/2017
12/05/2017 04:00PM
15492 2001 284 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15457 2001 1,114 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15455 2001 502 $0.00 Oklahoma City, OK 11/22/2017
11/27/2017 04:00PM
15477 2001 252 $0.00 Oklahoma City, OK 11/30/2017
12/04/2017 04:00PM
15483 2001 369 $0.00 Oklahoma City, OK 12/06/2017
12/08/2017 04:00PM
15486 2001 690 $0.00 Oklahoma City, OK 12/07/2017
12/11/2017 04:00PM
15460 2001 226 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 04:00PM
15454 2001 227 $320.00 Oklahoma City, OK 11/16/2017
11/20/2017 04:00PM
15488 2001 341 $0.00 Oklahoma City, OK 12/11/2017
12/13/2017 04:00PM
15492 2002 474 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15481 2002 146 $0.00 Oklahoma City, OK 12/05/2017
12/07/2017 04:00PM
15460 2002 159 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 04:00PM
40919 2002 202 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15454 2002 90 $87.00 Oklahoma City, OK 11/16/2017
11/20/2017 04:00PM
15457 2002 51 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15477 2002 271 $0.00 Oklahoma City, OK 11/30/2017
12/04/2017 04:00PM
15486 2002 152 $0.00 Oklahoma City, OK 12/07/2017
12/11/2017 04:00PM
15455 2002 307 $0.00 Oklahoma City, OK 11/22/2017
11/27/2017 04:00PM
15483 2002 119 $0.00 Oklahoma City, OK 12/06/2017
12/08/2017 04:00PM
15456 2002 20,273 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15481 2003 51 $0.00 Oklahoma City, OK 12/05/2017
12/07/2017 04:00PM
40919 2003 293 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15477 2003 179 $0.00 Oklahoma City, OK 11/30/2017
12/04/2017 04:00PM
15456 2003 1,045 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15457 2003 93 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15492 2003 13,192 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15454 2003 124 $45.00 Oklahoma City, OK 11/16/2017
11/20/2017 04:00PM
15460 2003 189 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 04:00PM
15483 2003 197 $0.00 Oklahoma City, OK 12/06/2017
12/08/2017 04:00PM
15492 2004 2,760 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15481 2004 360 $0.00 Oklahoma City, OK 12/05/2017
12/07/2017 04:00PM
15486 2004 601 $0.00 Oklahoma City, OK 12/07/2017
12/11/2017 04:00PM
40919 2004 372 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15457 2004 155 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15502 2004 699 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15455 2004 179 $0.00 Oklahoma City, OK 11/22/2017
11/27/2017 04:00PM
15488 2004 179 $0.00 Oklahoma City, OK 12/11/2017
12/13/2017 04:00PM
15477 2004 102 $0.00 Oklahoma City, OK 11/30/2017
12/04/2017 04:00PM
15456 2004 428 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15454 2004 231 $25.00 Oklahoma City, OK 11/16/2017
11/20/2017 04:00PM
15460 2004 321 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 04:00PM
15481 2005 98 $0.00 Oklahoma City, OK 12/05/2017
12/07/2017 04:00PM
15457 2005 196 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15486 2005 2,336 $0.00 Oklahoma City, OK 12/07/2017
12/11/2017 04:00PM
40919 2005 385 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15456 2005 2,089 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15502 2005 109 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15460 2005 717 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 04:00PM
15477 2005 282 $0.00 Oklahoma City, OK 11/30/2017
12/04/2017 04:00PM
15455 2005 209 $0.00 Oklahoma City, OK 11/22/2017
11/27/2017 04:00PM
15492 2005 10,560 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15454 2005 616 $760.00 Oklahoma City, OK 11/16/2017
11/20/2017 04:00PM
15488 2005 3,638 $0.00 Oklahoma City, OK 12/11/2017
12/13/2017 04:00PM
15460 2006 144 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 04:00PM
15454 2006 259 $325.00 Oklahoma City, OK 11/16/2017
11/20/2017 04:00PM
15502 2006 95 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15481 2006 267 $0.00 Oklahoma City, OK 12/05/2017
12/07/2017 04:00PM
15492 2006 357 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15477 2006 183 $0.00 Oklahoma City, OK 11/30/2017
12/04/2017 04:00PM
15456 2006 483 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
40919 2006 439 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15460 2007 130 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 04:00PM
40919 2007 461 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15456 2007 417 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15492 2007 2,323 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15502 2007 125 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15481 2007 239 $0.00 Oklahoma City, OK 12/05/2017
12/07/2017 04:00PM
15492 2008 6,194 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15502 2008 103 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15481 2008 168 $0.00 Oklahoma City, OK 12/05/2017
12/07/2017 04:00PM
15460 2008 363 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 04:00PM
15456 2008 303 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15457 2008 107 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15492 2009 9,055 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15481 2009 143 $0.00 Oklahoma City, OK 12/05/2017
12/07/2017 04:00PM
15502 2009 129 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15457 2009 89 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15502 2010 665 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15457 2010 472 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
40919 2010 88 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15492 2010 1,178 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15492 2011 3,842 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15457 2011 137 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
40919 2011 200 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15502 2011 113 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
40919 2012 210 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15502 2012 281 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15492 2012 2,468 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15457 2012 43 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15492 2013 552 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15457 2013 40 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
40919 2013 350 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15492 2014 3,136 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15502 2014 56 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15457 2014 182 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
40919 2014 220 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15457 2015 54 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15492 2015 13,831 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
40919 2015 450 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15502 2015 156 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
40919 2016 250 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15502 2016 79 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15457 2016 45 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15492 2017 3,704 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15502 2017 43 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
40919 2017 420 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15457 2017 122 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15502 2018 26 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15457 2018 102 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15492 2018 398 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
40919 2018 350 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15457 2019 270 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15502 2019 118 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
40919 2019 400 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
40919 2020 560 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15492 2020 2,976 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15502 2020 202 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15457 2020 40 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15457 2021 51 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
40919 2021 360 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15457 2022 51 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
14445 2022 28 Sealed Bid Oklahoma City, OK 06/27/2018
06/29/2018 04:00PM
40919 2022 594 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
40919 2023 361 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15457 2023 50 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15457 2024 904 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
40919 2024 325 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
14445 2025 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 06/27/2018
06/29/2018 04:00PM
15457 2025 153 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
40919 2025 231 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
40919 2026 380 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15457 2026 127 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15457 2027 120 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15457 2028 100 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15502 2028 12 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
15457 2029 789 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15502 2029 128 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
40919 2029 245 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
40919 2030 381 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
15502 2030 82 $0.00 Oklahoma City, OK 12/22/2017
12/27/2017 04:00PM
40919 2031 231 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
14445 2032 4 Sealed Bid Oklahoma City, OK 06/27/2018
06/29/2018 04:00PM
40919 2032 400 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
14445 2033 1 Sealed Bid Oklahoma City, OK 06/27/2018
06/29/2018 04:00PM
40919 2033 374 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
14445 2034 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 06/27/2018
06/29/2018 04:00PM
40919 2034 377 lbs. $0.00 Oklahoma City, OK 12/04/2017
12/06/2017 04:00PM
14445 2035 1 Sealed Bid Oklahoma City, OK 06/27/2018
06/29/2018 04:00PM
14445 2036 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 06/27/2018
06/29/2018 04:00PM
15456 2050 3,956 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15460 2050 732 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 04:00PM
15455 2050 1,613 $0.00 Oklahoma City, OK 11/22/2017
11/27/2017 04:00PM
15486 2050 1,651 $0.00 Oklahoma City, OK 12/07/2017
12/11/2017 04:00PM
15505 2050 960 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/26/2017
12/28/2017 04:00PM
15460 2051 476 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 04:00PM
15455 2051 1,197 $0.00 Oklahoma City, OK 11/22/2017
11/27/2017 04:00PM
15456 2051 3,894 $0.00 Oklahoma City, OK 11/27/2017
11/29/2017 04:00PM
15455 2052 1,444 $0.00 Oklahoma City, OK 11/22/2017
11/27/2017 04:00PM
15492 2052 19,534 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15486 2052 1,988 $0.00 Oklahoma City, OK 12/07/2017
12/11/2017 04:00PM
15460 2052 2,364 $0.00 Oklahoma City, OK 11/28/2017
11/30/2017 04:00PM
15492 2053 3,025 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15492 2054 33,823 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15492 2055 193,620 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15492 2056 18,311 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15492 2057 7,208 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15492 2059 11,595 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15492 2060 22,097 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/12/2017
12/14/2017 04:00PM
15100 2158 3 $0.00 Oklahoma City, OK 06/27/2018
06/29/2018 04:00PM
15100 2224 10 $0.00 Oklahoma City, OK 06/27/2018
06/29/2018 04:00PM
 • Icon Legend
  • Lot Open for Bidding
  • The Sales Event has been fully lotted for preview
  • Lot has Video
  • Item Preview Arrangements / Load out and Pickup Procedures
  • Add to Watchlist
  • EUC Bidding Restrictions Apply. See individual Lot Detail pages for restriction information
  • FDA Bidding Restrictions Apply. See individual Lot Detail pages for restriction information
  • Tax Exemption Form for Lot
  • Scrap sale
  • Non DLA Disposition Services property
  • Exchange Sale
  • Export Restrictions on ADPE & Electronic Test Equipment.