22572 12 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 18 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2403 35 $79.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 8 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2700 10 $25.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2609 65 $3,130.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2606 2 $35.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2610 9 $140.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2608 45 $25.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2600 7 $120.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2080 1,218 $55.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2405 8 $55.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 11 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2607 43 $0.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2081 204 $56.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2603 2 $85.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 15 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 7200 1 $0.00 Fort Sill, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 22 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2400 6 $125.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 23 1 $125.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2402 6 $0.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2404 2 $100.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 4101 8 $235.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2601 2 $75.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2401 16 $107.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 5 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2404 56 $35.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2603 13 $120.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2406 10 $65.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2608 2 $55.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 4100 8 $245.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 1 1 $830.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2602 35 $370.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2408 8 $65.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 7 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2701 25 $45.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2400 17 $50.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2609 5 $25.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2607 2 $45.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2601 33 $555.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2403 1 $55.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2606 21 $475.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 4102 1 $125.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 19 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2407 18 $25.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2083 61 $125.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2405 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2604 2 $55.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2402 7 $99.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 2 1 $165.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 16 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 9 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 6 1 $125.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2082 191 $25.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 17 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2605 16 $120.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2409 2 $25.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2602 2 $85.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 14 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 20 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 10 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2605 2 $55.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15355 2600 2 $85.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2604 38 $820.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15356 2610 80 $3,400.00 Oklahoma City, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 13 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 4 1 $25.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 21 1 $120.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
22572 3 1 $0.00 Enid, OK 08/16/2017
Today
04:00 PM
15357 2640 1 $65.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 7206 2 $0.00 Fort Sill, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2423 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2615 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2625 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2639 106 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2663 1 $77.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2517 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2412 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2670 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2422 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2600 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2613 1 $55.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2405 1 $45.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2644 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2627 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2641 1 $36.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2630 32 $45.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2620 1 $120.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2505 120 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2604 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2500 33 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2654 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2651 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2518 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2668 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2519 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2504 87 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
22574 6410 2 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
22574 6409 2 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2515 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2506 120 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2611 1 $45.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2404 1 $65.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2669 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
22574 6411 2 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 4118 220 $545.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2676 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2521 1 $45.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 4109 1 $990.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2409 140 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2425 200 $126.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2605 2 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
22574 6404 2 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2418 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 7205 2 $0.00 Fort Sill, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2679 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2664 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
22574 6406 2 $35.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2420 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2081 137 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 7202 1 $0.00 Fort Sill, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2516 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2603 2 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2662 5 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2413 9 $35.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2607 1 $131.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2652 1 $211.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2673 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2680 1 $45.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2661 5 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2655 2 $56.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2648 6 $3,800.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2419 4 $45.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2675 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 4106 3 $140.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2678 2 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2621 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2656 3 $56.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2666 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 4113 10 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2426 79 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2400 2 $46.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2507 2,509 $120.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 7200 1 $0.00 Fort Sill, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2672 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2635 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2513 1 $45.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2612 1 $45.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2608 1 $131.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2082 241 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 4115 17 $55.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2649 3 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2512 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2632 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2401 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2636 50 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 4114 10 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 4105 2 $170.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2511 1 $45.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
22574 6402 2 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2427 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2647 5 $1,071.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2677 1 $35.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2411 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 4112 20 $35.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2628 10 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2602 2 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
22574 6408 2 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2520 2 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2610 1 $45.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2609 1 $131.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2614 1 $55.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 4104 3 $175.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 7204 1 $0.00 Fort Sill, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2671 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 7203 1 $67.00 Fort Sill, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
22574 6403 2 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2633 10 $55.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2503 47 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2665 6 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2502 30 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2634 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 4103 3 $95.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2645 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2416 9 $35.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
22574 6407 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 4102 17 $35.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2618 2 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 4111 1 $1,001.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2509 3 $45.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2657 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2616 1 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2424 2 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
22574 6405 1 $140.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2508 5,800 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2407 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2660 5 $25.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2631 1 $0.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
15357 2623 1 $45.00 Oklahoma City, OK 08/17/2017
08/21/2017 04:00PM
 • Icon Legend
  • Lot Open for Bidding
  • The Sales Event has been fully lotted for preview
  • Lot has Video
  • Item Preview Arrangements / Load out and Pickup Procedures
  • Add to Watchlist
  • EUC Bidding Restrictions Apply. See individual Lot Detail pages for restriction information
  • FDA Bidding Restrictions Apply. See individual Lot Detail pages for restriction information
  • Tax Exemption Form for Lot
  • Scrap sale
  • Non DLA Disposition Services property
  • Exchange Sale
  • Export Restrictions on ADPE & Electronic Test Equipment.